Sopimusehdot

Yleiset velvollisuudet

Garage Corporation Oy suorittaa työn ammattitaitoisesti ja huolellisesti, pyrkien aina asiakkaalle edullisiin ratkaisuihin.

Garage Corporation Oy hankkii korjauksessa käytettävät varaosat ja tarvikkeet. Varaosien ja tarvikkeiden pitää olla alkuperäisiä tai laadultaan niitä vastaavia, ellei toisin sovita. Garage Corporation Oy voi kieltäytyä käyttämästä asiakkaan tuomia varaosia, mikäli se katsoo niiden olevan viallisia tai korjaustarkoitukseen soveltumattomia.

Garage Corporation Oy voi teettää työtilaukseen liittyviä töitä alihankintatyönä vastaten alihankkijoiden suorituksista.

Työtilaus

Suullinen tai kirjallinen työtilaus tehdään vähäisiä korjaustöitä lukuun ottamatta Garage Corporation Oy:n sähköiseen järjestelmään. Asiakkaan pitää työtilausta tehdessään ilmoittaa tiedossaan olevat työhön vaikuttavat seikat kuten esim. työn kohteen mahdolliset aikaisemmat viat, korjaukset tai korjausyritykset. Jos työtilausta muutetaan tai täydennetään työtilauksen tekemisen jälkeen asiakkaan pyynnöstä, merkitään sovitut muutokset korjaamon työtilaukseen.

Asiakas voi perua työtilauksen ennen työn aloittamista tai valmistumista. Garage Corporation Oy voi tällöin velottaa asiakasta ennen peruutusta tehdystä työstä, käyttämistään tai tilattua työtä varten erityisesti hankkimistaan varaosista ja tarvikkeista sekä muista näiden ehtojen mukaisista kustannuksista, joita se ei ole voinut välttää. Garage Corporation Oy:n perimä hinta ei kuitenkaan saa ylittää tilatun korjauksen hintaa.


Hintatiedot

Garage Corporation Oy:n hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä verkkosivuille sekä asiakastiloissa hintamerkintäasetuksen (359/99) edellyttämällä tavalla. Ilmoitettu hinta voi olla hinta-arvio, enimmäishinta tai kiinteä hinta. Ellei muuta sovita, annettu hintatieto koskee koko työtä siinä käytettyine varaosineen ja tarvikkeineen.

Hinta-arviota ei saa ylittää enemmällä kuin 15 prosentilla, ellei muusta ole sovittu. Hinta-arvio on voimassa yhden kuukauden, ellei muusta sovita. Hinta-arvio ei sido Garage Corporation Oy:ta, jos työnkohdetta tutkittaessa ilmenee tarvetta korjaustoimiin, joita ei työn vastaanottamisen yhteydessä tehdyssä normaalissa tarkastuksessa ole voitu ennakoida. Tällaisen seikan ilmetessä Garage Corporation Oy:n pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden hinta-arvion ilmoittamiseksi.

Jos korjaukselle sovitaan koko korjaustyön kattava enimmäishinta, enimmäishintaa ei saa ylittää. Kiinteää hintaa ei saa ylittää ilman asiakkaan lupaa muutoin kuin jäljempänä mainittujen vähäisten ja tarpeellisten lisätöiden vuoksi.

Garage Corporation Oy laskuttaa asiakasta tilatuista ja tehdyistä töistä, varaosista, tarvikkeista ja alihankintatöistä sekä muista työtilaukseen liittyvistä tarpeellisista toimista. Laskussa eritellään työsuoritukset työkohteittain sekä ilmoitetaan muut kustannuksia aiheuttaneet toimet. Varaosat ja tarvikkeet eritellään laskussa yksikköhinnoittain, jos ne eivät sisälly työkohteiden hintoihin tai pakettihintoihin. Vähäiset varaosat ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erittelemättä.

Lisätyöt

Jos korjausta suoritettaessa ilmenee tarvetta tehdä työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, pitää niihin saada asiakkaan lupa.

Jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, Garage Corporation Oy saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, joiden tekeminen on tarkoituksenmukaista yhdessä tilattujen töiden kanssa. Tällaisten lisätöiden kustannukset saavat olla enintään 100 euroa. Työtilaukseen merkittyä enimmäishintaa ei saa lisätöidenkään vuoksi ylittää, ellei muuta ole sovitun.


Maksuehdot

Lasku maksetaan käteisellä työn kohteen luovutuksen yhteydessä, ellei muusta maksutavasta ole työtilausta tehtäessä sovittu.

Garage Corporation Oy perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Garage Corporation Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei korjauslaskua makseta luovutuksen yhteydessä. Garage Corporation Oy:n oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88).

Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus.

Garage Corporation Oy:llä on oikeus periä heille aiheutuneet kulut kokonaan kuluttajan virheellisen tilauksen vuoksi.

Vakuutusyhtiön laskuun tehtävät korjaukset

Vakuutusyhtiön laskuun tehtävissä korjauksissa työtilaus laaditaan korjaamon ja asiakkaan välillä, ellei muuta sovita. Ajoneuvoon tehdään vahinkotarkastus vaurioiden ja korjaustavan määrittämiseksi. Saatuaan laskutusluvan vakuutusyhtiöltä korjaamo laskuttaa korjauskustannukset asiakkaan sijasta suoraan vakuutusyhtiöltä. Asiakas on velvollinen maksamaan korjaamolle sen osan korjauslaskusta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa.


Työn valmistuminen

Työ tehdään sovitussa ajassa. Mikäli työtä ei saada valmiiksi sovittuna aikana, Garage Corporation Oy ilmoittaa asiakkaalle lisäajan tarpeesta. Asiakkaan pitää antaa kohtuullinen lisäaika korjauksen suorittamiseksi.

Jos valmistumisaikaa ei ole työtilausta tehtäessä sovittu, työ tehdään korjauksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa. Kuluttaja-asiakkaan oikeus purkaa sopimus korjaamon viivästyksen takia määräytyy kuluttajansuojalain 8 luvun 9 §:n mukaisesti. Asiakkaan oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksen johdosta määräytyy kohdan 13 mukaisesti.

Työn kohteen vastaanottaminen ja luovuttaminen

Työn kohde vastaanotetaan ja luovutetaan liikkeen aukioloaikana. Työn luovutus asiakkaalle katsotaan tapahtuneeksi avainten luovutushetkellä. Aukioloajan ulkopuolella tapahtuvat luovutukset tehdään asiakkaan vastuulla, ellei muusta ole sovittu.

Garage Corporation Oy vastaa siitä, että työn kohdetta säilytetään huolellisesti. Garage Corporation Oy ei vastaa ajoneuvoon jätetyistä irtaimista esineistä, ellei niiden säilyttämisestä ole sovittu.

Garage Corporation Oy:n säilytysvastuu lakkaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, kun asiakkaalle on ilmoitettu työn valmistumisesta. Garage Corporation Oy:llä on edellä mainitun 7 päivän jälkeen oikeus siirtää ajoneuvo korjaamoalueen ulkopuolelle. Asiakkaalle pitää ilmoittaa siirrosta viimeistään siirtoa edeltävänä päivänä.

Jos Garage Corporation Oy säilyttää ajoneuvoa korjaamoalueella edellä mainitun seitsemän vuorokauden jälkeen, sillä on oikeus periä 80 euron suuruinen korvaus ajoneuvon säilytyksestä jokaista alkavaa viikkoa kohden.


Takuu

Ellei muuta ilmoiteta, antaa Garage Corporation Oy työstään 12 kuukauden takuun. Takuu koskee myös Garage Corporation Oy:n työssä käyttämiä varaosia ja tarvikkeita.

Takuu ei kata säätöjä eikä työn kohteen normaalia kulumista. Takuu ei kata myöskään asiakkaan hankkimia varaosia niiden asennusta lukuun ottamatta eikä väliaikaista korjausta, joka tehdään asiakkaan vaatimuksesta.
Takuu ei ole voimassa, jos virhe johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä, kuten ajoneuvon tai avaimen vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta.

Takuu ei kata:

Ajoneuvon piilevää vikaa, joka tulee esiin tilatun työn yhteydessä, esimerkiksi:

  • Viallinen lukko, joka jumiutuu uuden tehdasmitoilla olevan avaimen teon jälkeen.
  • Ajoneuvon sähköiset viat, jotka tulevat esille ohjelmointityön yhteydessä.

Niitä osia, joita avaimen korjauksen yhteydessä ei uusita.

  • Avainten korjauksen yhteydessä takuu kattaa vain korjauksen yhteydessä uusitut komponentit ja korjaustyön. Avaimen korjaus ei anna takuuta koko avaimelle.

Virheilmoitus ja virheen korjaaminen

Asiakkaan pitää ilmoittaa Garage Corporation Oy:lle havaitsemastaan virheestä ja vaatia virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.


Garage Corporation Oy:llä on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Virheen korjaamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä.


Jos ajoneuvo on virheen ilmetessä ja vaatiessa korjausta sellaisessa paikassa, että sen kuljettaminen Garage Corporation Oy:n tiloihin ei ole tarkoituksenmukaista, pitää asiakkaan ottaa yhteys sopiakseen virheen korjaamisesta Garage Corporation Oy:n osoittamassa paikassa.


Garage Corporation Oy ei korvaa toisessa liikkeessä tehtyä työtä, jos asiakas ei ole sopinut työstä.


Garage Corporation Oy ei ole velvollinen korjaamaan virhettä, jos siitä aiheutuisi sille virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hinnanalennusta tai virhe korjautetuksi muualla.

Reklamaatiot: myynti@autonavaimet.fi


Asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen

Jos korjaustyö on tehty virheellisesti tai se ei ole valmistunut näiden ehtojen mukaisesti määräytyvässä korjausajassa, kuluttaja-asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäännösten mukaisesti.

Garage Corporation Oy ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingosta, jos viivästys aiheutuu Garage Corporation Oy:stä riippumattomasta syystä kuten työnseisauksesta, veden ja energian jakelun katkeamisesta, varaosien hankinnan vaikeutumisesta tai muusta korjaamon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

Asiakkaan pitää ilmoittaa viivästys- tai virhetilanteen ilmetessä korjaamolle, onko hänellä auton käyttötarvetta sinä aikana, kun ajoneuvon käyttö estyy. Ellei tällaista ilmoitusta tehdä, asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksen ajoneuvon käytön estymisen johdosta. Jos asiakkaalle annetaan maksuton sijaisauto, asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen korjattavana olevan ajoneuvon käytön estymisen johdosta.

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta korjauksen viivästymisen tai virheellisen korjauksen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun viivästys tai virhe johtuu korjaamon puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.

Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta korjaamo ei ole vastuussa viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

Yleiset ehdot

Autonavaimet.fi on Garage Corporation Oy:n (Y:2600117-5) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Garage Corporation Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Garage Corporation Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Garage Corporation Oy:lla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Garage Corporation Oy:n kotisivuilta.
Garage Corporation Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Garage Corporation Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Garage Corporation Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Asiakas ja tietosuoja

Autonavaimet.fi palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Garage Corporation Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
Asiakkaiden tiedot on tallennettu Garage Corporation Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Garage Corporation Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.
Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa Autonavaimet, Sahaajankatu 45, 00880 Helsinki. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Garage Corporation Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: myynti@autonavaimet.fi.


Hinnasto

Verkkokauppa on suunniteltu lähtökohtaisesti ammattiasiakkaille ja verkkokaupasta tilattavien tuotteiden hinnat näkyvät ainoastaan kirjautuneille asiakkaille. Ammattihinnat eivät sisällä tuotteiden työstöä tai ohjelmointia, toisin kuin ilman kirjautumista näkyvät hinnat. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Mahdollisesti näkyvät verottomat hinnat on aina ilmoitettu selkeästi. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.
Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa korjaamme hinnat asiakkaan avoimeen tilaukseen. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.
Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Garage Corporation Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Tuotetiedot

Garage Corporation Oy pyrkii antamaan tuotteista mahdollisimman tarkat tiedot. Verkkokauppa on kuitenkin suunnattu ammattilaisille ja kaikki tuotekuvauksissa esiintyvät sopivuustiedot ovat ainoastaan viitteenä.


Palauttaminen

Garage Corporation Oy tarjoaa kuluttaja-asiakkaille 14 päivän palautusoikeuden. Tuotteiden palautus postin välityksellä tai suoraan myymälään. Palautusten toimituskuluista vastaa asiakas.
Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta.
Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti. Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

Takuu, tuki ja virhevastuu

Garage Corporation Oy myöntää kaikille uusille tuotteille 12kk takuun. Korjaustöiden osalta takuu koskee korjaustyötä ja korjaustyössä käytettyjä komponentteja.
Garage Corporation Oy vastaa tuotteiden lakisääteisestä virhevastuusta, kun tuotteen takuu on päättynyt tai takuuta ei ole myönnetty.


Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Garage Corporation Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.
Reklamaatiot käsitellään sähköpostitse osoitteessa myynti@autonavaimet.fi tai myymälässä.
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Garage Corporation Oy:tä vastaan joko Garage Corporation Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Garage Corporation Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Yritysasiakkaiden lisäehdot

Garage Corporation Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Garage Corporation Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.
Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Garage Corporation Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.
Garage Corporation Oy pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan kanssa.
Garage Corporation Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Garage Corporation Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Garage Corporation Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Garage Corporation Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Kirjautumalla verkkokauppaan näet ammattilaisten tuotteiden hinnat ja tarjoukset.